Ålbæk idrætsforening logo

Bestyrelse og vedtægter

Formand:

Lars Kristensen, Gl. Skolevej 43, 6731 Tjæreborg, Tlf. 40940262

 

Næstformand:

Alfred Holm, Østerkrog 8, 6731 Tjæreborg, Tlf. 41425917

 

Kasserer:

Mads Graakjær, Bøgely 2, 6740 Bramming, Tlf. 30246429

   

Præmiespil:

Christina Dam Christensen, Sønderager 13, 6731 Tjæreborg, Tlf. 41289087

 

Bestyrelsesmedlem:

Henrik Weiss, Poppelvej 6, 6705 Esbjerg Ø, Tlf. 24230787

 

Bestyrelesmedlem:

Kasper Dam Christensen, Sønderager 13, 6731 Tjæreborg, Tlf. 41108786

 

Bestyrelsesmedlem:

Karsten Jæger, Søparken 7, 6740 Bramming, Tlf. 27518020

 

Suppleant:

 

 Vedtægter for Ålbæk Idrætsforening

 

§1.

Navn og hjemsted Foreningens navn er Ålbæk Idrætsforening (ÅIF), stiftet i 1898 og med hjemsted i Ålbæk, Esbjerg Kommune. Foreningen er tilknyttet Ribe Amts Gymnastik- og ungdomsforening (R.A.G.U) under De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger (D.D.G.U), samt Jysk Boldspil Union (J.B.U) under Dansk Idrætsforbund (D.I. F)

§2.

Formål og målsætning ÅIF har til formål ud fra det frivillige foreningsarbejde ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den folkelige oplysning, og styrke fællesskab og sammenhold

§3.

Enhver, der tilslutter sig foreningens formål, kan optages som aktivt eller passivt medlem. Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, der modarbejder foreningens formål.

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen, hvert år, inden udgangen af marts måned med 14 dages varsel, ved annoncering i den lokale presse. Dagsorden skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent og referent 2. Beretning fra formand 3. Regnskab ved kasseren 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse. Valgperioden er 2 år. Der vælges 3 medlemmer den ene år og 4 medlemmer andet år. ¨ 6. Valg af 2 suppleanter (på valg hvert år) 7. valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Revisorer skal vælges på skift for 2 år af gangen. Revisorsuppleant vælges hvert år. 8. Eventuelt Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen. Ved valg og andre afstemninger, kræves for beslutning, flertal af de angivne stemmer. Ved stemmelighed, bortfalder forslaget i sin fremsatte form. Blanke stemmer regnes som ikke afgivne stemmer. Se dog §8 og §9 med hensyn til særlige regler Ved alle personvalg kræves skriftlig afstemning. Alle medlemmer har stemmeret, endvidere har forældre til medlemmer under 14 år, ret til at stemme i medlemmets sted Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 2/3 af bestyrelsen eller mindst ¼ af medlemmer stiller skriftligt og motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 6 uger, efter begæringens forekomst, og den indvarsles efter samme regler som den ordinære generalforsamling.

§5.

Valg til bestyrelsen er 2 årige Der vælges i lige år 4 medlemmer til bestyrelsen og i ulige år 3 medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig, senest 3 uger efter generalforsamlingen, med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælger, af deres midte kontaktperson til hver af foreningens grene/aktiviteter. Bestyrelsen kan inddrage andre i planlægning, organisering og gennemførelse af foreningens aktiviteter/grene og bestyrelsen indgår de fornødne aftaler herom.

§6.

Formanden eller næstformanden indkalder til bestyrelsesmøder og udarbejder dagsorden. Bestyrelsen aftaler hvordan møderne ledes. På bestyrelsens møder kan normalt kun træffes beslutninger om emner/punkter, der er optaget på dagsordenen. Dagsorden skal være medlemmer i hende senest 3 dage før mødet. Ved afstemninger benyttes almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget i sin fremsatte form.

§7. Regnskab

Regnskabet går fra 1. februar til 31. januar. Foreningens regnskab, som føres af kasseren, fremlægges for generalforsamlingen til godkendelse og må forinden være revideret af 2 generalforsamlings valgt revisorer.

§8. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan kun besluttes af generalforsamlingen og kræver skriftlig afstemning. For godkendelse kræves, at 2/3 af de angivne stemmer er for forslaget. Forslag til vedtægtsændringer, som rettidigt er afleveret til formanden, skal foreligge i skriftlig form ved generalforsamlingens begyndelse.

§9. Foreningens opløsning

Til beslutning om foreningens opløsning kræves, at en sådan vedtages med mindst 2/3 af de angivne stemmer, ved to på hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds og 3 måneders mellemrum. Eventuelle aktiver tilfalder et for lokalområdet kulturelt formål, der bestemmes af den sidst afholdte generalforsamling.

§10. Bank ændringer

Ved ændringer af foreningens kontoer eller ved fuldmagts givning, kræver dette formand og næstformands underskrifter.

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark